ورود به سایت
اداره کل دامپزشکی خراسان
فرآیندساز, مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
پیرو قرارداد فیمابین موضوع تولید نرم افزارهای صدور مجوزهای بهداشتی و اتوماسیون آزمایشگاه بدینوسیله با توجه به استقرار و بهره برداری از نرم افزارهای فوق رضایت این اداره کل را از این محصولات اعلام می دارد . دکتر ناصر مرگان ازغدی
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه