ورود به سایت
بهره برداری قطار شهری مشهد
پورتال
نظرات کارفرما:
بازگشت به نامه شماره 93100 مورخه 1393/01/25 ، بدینوسیله از عملکرد و نحوه اجرای تعهدات قرارداد فیمابین توسط آن شرکت در زمینه طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال های داخلی و اینترنتی این شرکت ، به شرح جدول ارزیابی زیر اعلام رضایت می گردد . امید است همواره موفق و پیروز باشید . قاسم طاهری - مدیر عامل
گزارش تصویری از پروژه