ورود به سایت
شرکت سیمان زاوه تربت
مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
گواهی حسن انجام کار بدینوسیله تایید می گردد که شرکت پرنیان پردازش پارس از تاریخ 1390/09/23 تا تاریخ 1390/10/11 نصب سیستم اتوماسیون اداری این کارخانه را به عهده داشته و نحوه انجام امور و تعهدات آن شرکت مورد تایید و رضایت این کارخانه می باشد. محمد مهدی صبوحی مدیر کارخانه
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه