ورود به سایت

محصولات مرتبط با فرآیند ساز پرنیان

به تناسب تعداد و نوع فرآیندهایی که با فرآیند ساز پرنیان طراحی می شوند ممکن است مدیریت فرآیندهای سازمانی به عنوان یک سیستم مستقل و یا یک ماژول تعبیه شده در پورتال داخلی یا اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو معماری فرآیند ساز پرنیان به گونه ای شکل دهی شده است که امکان برقراری ارتباط با سیستم های دیگر پرنیان به راحتی در آن وجود داشته باشد.
 • گروه BPMS
  • گزارش ساز
   بدیهی است فرآیندها بر پایه اطلاعات حرکت می کنند. و این اطلاعات در طول اجرای فرآیندها تغییر یا تکمیل می شوند. اخذ گزارشات مختلف از داده های ایجاد شده انتظاری طبیعی است که با برقراری ارتباط بین فرآیند ساز و گزارش ساز پرنیان فراهم می شود. با استفاده از گزارش ساز پرنیان می توان انواع گزارش های ماتریسی، جدولی، گرافی و ... را بر روی داده های حاصل از فرآیندهای سازمانی ایجاد نمود.
 • گروه پورتال
  • پورتال
   پورتال چه در حوزه اینترنتی و چه در حوزه داخلی به عنوان درگاه ارتباط با مخاطبین عموما دارای چندین فرآیند است که سرنخ آن به مخاطبین مرتبط می باشد. فرآیند ساز پرنیان قادر است به عنوان یک موتور زیرساختی بر روی پورتال شیرپوینتی مستقر شده و فرآیندهای آن را تحت پوشش قرار دهد به عبارت دیگر رابط کاربری مربوط به پورتال باشد ولی موتور گرداننده فرآیندها فرآیند ساز پرنیان باشد.
  • کارتابل متمرکز
   کارتابل متمرکز پرنیان راهکاری است برای رفع مشکل کارتابل های متعدد در نرم افزارهای مختلف. در موضوع ارتباط مدیریت مکاتبات و فرآیند ساز مطرح شد که کارتابل فرآیند ساز پرنیان به طور کامل با کارتابل مدیریت مکاتبات پرنیان یکپارچه می شود. حال اگر در سازمان شما از سیستم مدیریت مکاتبات پرنیان استفاده نشده باشد آنگاه چگونه بر مشکل چند کارتابلی فائق آییم. در این شرایط پیشنهاد ما استفاده از سیستم کارتابل متمرکز پرنیان بر روی پورتال داخلی است در این سیستم کارتابل نرم افزارهای مختلف صرف نظر از اینکه متعلق به پرنیان باشند یا خیر قابل مجتمع شدن است . به گونه ای که کاربر نیازی به مراجعه به سیستم های مختلف برای وارسی کارتابل ندارد.
 • گروه سازمان الکترونیک
  • مدیریت مکاتبات
   گردش فرآیند از یک نقش به نقش دیگر به معنای وجود کارتابل برای هر نقش است. حال متصور شوید که شما مدیریت مکاتبات پرنیان را نیز خریداری کرده و در آن سیستم نیز دارای کارتابل مکاتبات باشید. اما مشکلی نیست کارتابل وظایف و اطلاع رسانی فرآیند ساز پرنیان به طور کامل با کارتابل مدیریت مکاتبات پرنیان یکپارچه می شود. و برای دسترسی به لیست مکاتبات و وظایف کافی است کارتابل مدیریت مکاتبات پرنیان را چک کنید.